Eco Chiller Rekuperation

Eco Chiller - безплатна охлаждаща мощност за възстановяване на охлаждащата вода

Пример за внедряване на Eco Chiller в хладилния кръг или във връщането на технологичната вода

Техническите газове в газообразно агрегатно състояние (наред с другото, за инертни материали) се използват в най-различни промишлени сектори - автомобилостроене, машиностроене, химическа промишленост, хранително-вкусова промишленост, електроника и околна среда.

Обикновено средата, например азот, се доставя в течно, криогенно състояние и се съхранява във вакуумно изолирани контейнери или резервоари. Eco  Chiller използва наличен на място охлаждащ агент (напр. вода), за да извърши фазовата промяна (течност → газ). "Латентната топлина" или енергията за охлаждане, налична по време на изпаряването на промишлени газове, се използва ефективно и се подава към охладителния кръг на системата. По този начин газът, който всъщност се използва само за производствения процес, се употребява успешно няколко пъти за рекуперация.

CO2 отпечатък и оперативни разходи

CO2 отпечатък и оперативни разходи

В безброй производствени процеси, специфични за дадено предприятие, както и при енергийната и сградната техника, е необходимо да се реализира охлаждаща верига, за да се поддържат и постоянно да се осигуряват желаните параметри (например за климатизация, технологична вода с определена температура на подаване за производствен процес и т.н.). Като цяло системите за охлаждаща вода могат да бъдат разделени на два вида - отворен и затворен охлаждащ кръг. В зависимост от външните температури се добавя антифриз (напр. гликол), за да се намали точката на замръзване на водата. Целта е топлината да се разсейва в съответния процес. В резултат на това загрятата охлаждаща течност се намира във възвратния поток. Eco Chiller вече позволява активно преохлаждане с помощта на съответния криогенен промишлен газ. Средата се охлажда предварително. По този начин се намалява натоварването на хладилната машина, инсталирана в хладилния кръг (възможен пример), и се намаляват произтичащите от това експлоатационни разходи.

Федералната агенция по околна среда (UBA) в Германия посочва конкретен коефициент на емисиите на CO2 за производството на един киловатчас. Освен че се пести електрическа енергия, по този начин се намалява и отпечатъкът на CO2.
Използването на Eco Chiller има ценен принос по отношение на управлението на околната среда, енергийният мениджмънт и енергийният одит. В резултат на това се поддържат следните сертификации:

 • ISO 14001 
 • ISO 50001 
 • DIN EN 16427

Избягване на кондензацията, образуването на лед и замъгляването

Независим от влиянието на околната среда, Eco Chiller позволява постоянен процес на изпаряване. Резултатът е еднаква температура на газа. Стандартно използваните изпарители с въздушно загряване вече не изпълняват съществена функция и служат само като резервен вариант или излишък за поддържане на сигурността на доставките. В резултат на това ефективно се намалява неприятното образуване на лед и мъгла и се избягва образуването на конденз върху неизолирани линии. Оборудването се контролира самостоятелно и е автоматизирано. Отпада необходимостта от ръчно превключване на захранващото оборудване от оператора. Премахват се свързаните разходи за персонал и се повишава значително безопасността на процеса и работата.

Eco Chiller се адаптира индивидуално към изискванията и параметрите (напр. профил на търсенето, охлаждаща течност, температурен профил и т.н.) на съответните процеси, така че наличният капацитет за охлаждане на криогенни втечнени промишлени газове като азот, кислород, аргон или въглероден диоксид да се използва оптимално.

Eco Chiller може да бъде внедрен много лесно и бързо в съществуващи и утвърдени концепции за снабдяване по всяко време - и в този смисъл представлява "plug-and-play" решение.

С използването на Eco Chiller получавате следните предимства:

 • Намаляване на разходите за енергия или оперативните разходи
 • Намаляване на емисиите на CO2 → "GoGreen"
 • Принос към устойчивостта
  • ISO 14001 Управление на околната среда
  • ISO 50001 Управление на енергията
  • DIN EN 16427 Енергиен одит
 • Многобройни употреби на промишлени газове
 • Няма заледяване на изпарителната система
 • Оптимизация на процеса
 • Температура на газовете
 • Облекчаване процеса на охлаждане на технологичната вода