Администратор на уебсайта bg.airliquide.com

Ер Ликид България ЕООД

Индустриална зона
Пирдоп 2070 

info.bg@airliquide.com

Търговски регистър:

Ер Ликид България ЕООД
ЕИК: 130059799

Управляващ директор:
Jan Niklas Tremmer/Ян Никлас Тремер

Правно уведомление

Ер Ликид България предоставя достъп до и използване на този уебсайт въз основа на следните условия.

Авторско право

Носител на авторските права е Ер Ликид България  ЕООД, всички права запазени.

Всички текстове, изображения, графики, звук, видео и анимационни файлове и тяхното подреждане на уебсайта са предмет на законите за авторско право и други закони за защита на интелектуалната собственост. Съдържанието на този уебсайт не може да бъде копирано, разпространявано, модифицирано или използвано изцяло или частично за търговски цели на други уебсайтове.
 

Необвързващ характер на информацията

Цялата предоставена информация, по-специално продуктовите данни, няма обвързващ характер и може да бъде променяна от  Ер Ликид България ЕООД по всяко време.

Отговорност

Ер Ликид България ЕООД се стреми да съставя правилно и точно информацията и данните, съдържащи се в този уебсайт. Въпреки това ние не можем да поемем отговорност за актуалността, верността и изчерпателността им. Отговорността за щети или последици, произтичащи пряко или косвено от използването на този уебсайт, се изключва, доколкото същите не са предизвикани с умисъл или поради груба небрежност.

Права на индустриална собственост

Освен ако не е посочено друго, всички използвани имена на продукти са защитени търговски марки на Air Liquide Group. Интелектуалната собственост на този уебсайт като патенти, търговски марки и авторски права е защитена, използването на този уебсайт не предоставя каквито и да било лицензи или други права на използване.

Използваните снимки и медийни файлове са собственост на Air Liquide Group или са придобити посредством лиценз. 

Връзки

Уебсайтът може да съдържа връзки към други уебсайтове, които не се администрират от Ер Ликид България ЕООД(външни връзки). Такива връзки се предоставят единствено за Ваше удобство. Съдържанието на свързаните страници е проверено при създаването на нашия уебсайт. Въпреки това, тъй като съдържанието на една страница е динамично и може да се променя по всяко време, непрекъснатият му преглед не е нито предвиден, нито възможен.
Поради това ние изрично не приемаме съдържанието на уебсайтове на трети страни, към които сме поставили връзка, като свое и изрично се дистанцираме от всяко съдържание, което може да бъде предмет на наказателното право или на правни разпоредби по отношение на отговорността или да е в противоречие с добрите нрави. Ер Ликид България ЕООД няма влияние върху съдържанието на такива уебсайтове и поради това изключва всякаква отговорност и гаранции за тяхното съдържание и връзки. Тези връзки не са основание за правни отношения с Ер Ликид България ЕООД.

Правен статут

Всички правни въпроси във връзка с този уебсайт са предмет изключително на българското законодателство и задължителните европейски разпоредби. Доколкото е законово допустимо, мястото на изпълнение и изключителна юрисдикция е Пирдоп.

Вашата Ер Ликид България ЕООД