Дъгово заваряване - Air Liquide

ВИГ заваряването е универсален процес, подходящ за различни материали. Особено за високолегирани стомани и цветни метали процесът осигурява висока икономическа ефективност и почти неограничено използване благодарение на високата си способност за автоматизация, високата скорост на заваряване, минималната допълнителна обработка и ниската степен на деформация. Използването на различни защитни газове може да окаже решаващо влияние върху икономическата ефективност, производителността и качеството на продукта. Физичните и химичните свойства на газовете осигуряват широк спектър от възможни технически решения. Оптимизирайте вашето TIG заваряване!

Начин на функциониране на процеса - ВИГ заваряване

Дъгово заваряване - Air Liquide

Постигнете висококачествени заварки с ВИГ заваряване - съгласно DIN EN ISO 4063 "Заваряване с волфрамова дъга" и "Заваръчен процес 141"

ВИГ заваряването е процес на електродъгово заваряване. Дъгата гори между детайла (електропроводим) и неконсумирания волфрамов електрод. Към заваръчната дъга се подава допълнителен метал под формата на телове или проводници.

ВИГ заваряването се използва в повечето случаи за високолегирани стомани - особено за високолегирани аустенитни хром-никелови стомани, никел, алуминий и техните сплави. Инертният защитен газ предпазва електрода и заваръчната вана от активната атмосфера.

Инертните, т.е. нереактивни газове се използват, за да се предотвратят химичните реакции с течната метална вана и нагряването до високи температури. Това гарантира високо качество на заварките при ВИГ заваряване. Предотвратете реакцията на въздуха със заваръчната вана, като използвате инертни защитни газове - т.е. газове, които не реагират с използваните материали. Най-често се използват аргон или хелий - или смес от тях. Инертните газове предотвратяват химическите реакции с ваната с течен метал и нагряването до високи температури, като осигуряват висококачествени заварки. Оптимизирайте процеса на заваряване с инертни газове за постигане на най-добри резултати.

Използване на защитни газове за ВИГ заваряване на високолегирани неръждясващи стомани, въглеродни стомани и цветни метали

Изборът се определя в зависимост от материалите, които ще се обработват, вида на подаваният  газ и условията на заваряване.
При ВИГ заваряването (заваръчен процес 141) по принцип се използват защитни газове на основата на аргон и хелий с добавен азот и/или водород. 
Освен задачата да предпазват течната вана от атмосферата, различните защитни газове оказват влияние върху:


●    устойчивостта на заваръчната дъга
●     формата на заваръчният шев и дълбочината на стопяване
●    коефициента на стопяване т.е количеството стопен метал за единица време.


С ARCAL™ Prime (Arcal 1, ARCAL™ N или ARCAL™ 31 N могат да се постигнат различни резултати.

ВИГ заваряване без окисляване: защитният газ е водородосъдържащ за заваряване на високолегирани неръждясващи стомани (аустенитни)

С ARCAL™ 10 или ARCAL™ 110 можете да оптимизирате технологичните параметри, да повишите коефициента на стопяване, както и да подобрите формата на шева и  дълбочината на стопяване

Подходящи газове за ВИГ заваряване

С ARCAL™ 10 или ARCAL™ 110 можете да оптимизирате технологичните параметри, да повишите коефициента на стопяване, както и да подобрите формата на заваръчният шев и дълбочината на стопяване.


Гамата от защитни газове ARCAL™ ще Ви помогне да повишите качеството на заваръчното съединение и производителността на заваръчния процес, както и да осигурите оптимални условия на работното място. Качествените газове ARCAL™ се предлагат и в системата от бутилки EXELTOP с вграден регулатор за налягане.

Подходящи регулатори за налягане при ВИГ заваряване

При ВИГ заваряването със защитни газове в бутилки, които са с различно максимално налягане - 200 bar или 300 bar.Това определя използването на различни регулатори за налягане за един и същи газ или газова смес.  

При ВИГ заваряването определянето на параметрите се извършва в зависимост от необходимото количество защитен газ в литри/минута. При това диапазонът за настройка се задава от 0 до 30 литра/минута.
 

Обучения и практически семинари за безопасна работа без злополуки при електродъгово заваряване

Познавате ли източниците на опасности при заваръчните работи? При ВИГ заваряването могат да възникнат опасности поради шум, задимяване, електрически удар и възможни пожари. Тези източници на опасност трябва да бъдат разпознавани, тъй като това е единственият начин да се предпазите от тях. 

Обучените служители са най-добрата предпоставка за безопасна работа с газове във Вашето предприятие – и освен това наличието на такива е законово предписание. 
Сигурни ли сте, че Вие и Вашите служители

●    имате необходимите знания за безопасна работа с газове, за да предотвратите опасни ситуации?
●    можете да докажете квалификацията си за работа с газове?
●    познавате най-съществените свойства на различните газове?
●    отговаряте на изискванията на Закона за безопасност на труда и на Наредбата за експлоатационната безопасност на работното оборудване?


Получете професионална подкрепа – и се възползвайте от обширното ноу-хау и от опита на експертите на Air Liquide с технологични газове!