Алуминият е особено важен материал в секторите на автомобилната промишленост поради намаляването на теглото и увеличаване на корозионната устойчивост. При това отчасти се използват комплексни алуминиеви сплави, които поставят специфични изисквания към процеса на заваряване. Тук от решаващо значение е правилният избор на защитния газ, за да се постигне перфектен и позволяващ възпроизвеждане резултат.

Приложение на МИГ заваряването в промишлеността – добра способност за автоматизация, висок коефициент на стопяване и висока скорост на заваряване

Автомобилни джанти

МИГ (метал инертен газ) заваряването спада към най-известните процеси на заваряване и се използва предимно в промишлеността, особено в автомобилната промишленост. При МИГ заваряването на преден план са преди всичко качеството и производителността. 

Прилагането на процеса се характеризира с висока степен на автоматизация, реализиране на високи скорости на заваряване, висок коефициент на стопяване, както и с гаранцията за високо качество.

Употребата на технологични газове може да има решаващо въздействие върху икономическата ефективност, производителността и качеството на продуктите. Физичните и химичните свойства разкриват цяла редица от възможности за постигане на икономии и подобрения.

Как функционира МИГ заваряването

При заваряването с метал инертен газ (заваръчен процес 131) на цветни материали – заваръчен процес 131 (DIN EN ISO 4063) – стопяваният допълнителен метал – заваръчната тел – се подава механично от устройство за подаване на тел и се стопява в заваръчната дъга.
Стопеният метал кристализира и се създава надеждно съединение между заготовките.
По време на този процес защитния газ се подава през дюза. Това предотвратява навлизането на кислород и примеси от атмосферата в течната вана и я предпазва от окисляване. 

Чрез подаването на технологични газове мястото на заваряване е защитено от заобикалящата атмосфера.
Фигура: Процес на МИГ заваряване (липсва, евент. ще се допълни впоследствие)

При електродъговото заваряване на материали като цветни метали, като алуминий, мед или титан, се използват инертни газове като аргон, хелий и смеси от тях. Съдържащите в технологичния газ примеси като кислород (O2), водна пара (H2O), прах и т.н., са нежелателни. 
 

МИГ заваряване на цветни метали – важната роля на защитните газове

При МИГ заваряването съществена роля играят инертните газове като аргон, хелий и смеси от тях. Използваните газове не реагират с основния и добавъчния метал. 
Новите изисквания към свойствата на цветните метали са свързани с повишаване на заваропригодостта им. МИГ процеса изисква чиста повърхност и съответно тънък окисен слой, което гарантира устойчива заваръчна дъга. 

ARCAL™ 31 N – технологичен газ за висококачествено електродъгово заваряване на цветни метали

Част от автомобилна машина

При заваряването на алуминий като защитен газ се използва чист аргон. Но и по-рано са били правени опити да се използват газови смеси за компенсиране на недостатъците на чистия газ.
При добавянето на хелий възниква по-високо напрежение на заваръчната дъга, а с това и по-силно въвеждане на топлина в детайла. Азотът, от друга страна, може значително да подобри дълбочината на стопяване. Тези технически познания са значително подобрени с ARCAL™ 31 N“
Съдържанието на добавения азот има същия ефект, както хелият:
●    дълбочината на стопяване се увеличава, 
●    порьозността намалява,
●    устойчивостта на заваръчната дъга се подобрява
●    концентрирано внасяне на топлина 
●    по-ниска склонност към пръскообразуване

Подходящи регулатори за налягане при МИГ заваряване

При МИГ заваряването доставката на защитен газ в бутилки е с начално налягане 200 bar или 300 bar. Използват се различни регулатори за налягане, за един и същи газ, с различни присъединителни размери, с цел запазване на нивото на безопасност. 

При МИГ заваряването количеството защитен газ се задава в литри в минута. Диапазонът за настройка е от 0 до 30 литра в минута.
 

Обучения и практически семинари за безопасна работа при процеса на МИГ заваряване

При МИГ заваряването могат да възникнат опасности поради шум, дим, електрически ток и опасност от пожар. При извършването на заваръчни работи хората трябва да се предпазват от тези опасности. Също така може да се стигне и до образуване на искри. Понякога по време на работа отскачат малки парчета шлака. Те могат да бъдат опасни – не само за работещия, но и за хората наоколо. Трябва да се внимава особено за възможни опасности от пожар.

Обучените служители са условието за безопасна работа с газове при МИГ заваряване във Вашето предприятие. Възползвайте се от нашето богато ноу-хау и от опита на експертите на Air Liquide в областта на технологичните газове.
●    Вашите служители трябва да разполагат с необходимите знания за безопасна работа с газове, за да избягват опасни ситуации;
●    Вашите служители трябва да имат доказана квалификацията за работа с газове;
●    Вашите служители трябва да познават най-съществените свойства на различните газове;

Успешното прилагане на процеса на МИГ заваряване зависи от познаването на посочените тук свойства. По-висока икономическа ефективност може да се постигне чрез оптималния избор на газ. За МИГ заваряване обикновено се използва газова смес на основата на аргон. Добавките от хелий разширяват работния диапазон.