Автомобилна индустрия

Алуминият е особено важен материал в секторите на автомобилната промишленост поради намаляването на теглото и увеличаване на корозионната устойчивост. При това отчасти се използват комплексни алуминиеви сплави, които поставят специфични изисквания към процеса на заваряване. Тук от решаващо значение е правилният избор на защитния газ, за да се постигне перфектен и позволяващ възпроизвеждане резултат.

Приложение на МИГ заваряването в промишлеността – добра способност за автоматизация, висок коефициент на стопяване и висока скорост на заваряване

Автомобилна индустрия 1

МИГ (метал инертен газ) заваряването спада към най-известните процеси на заваряване и се използва предимно в промишлеността, особено в автомобилната промишленост. При МИГ заваряването на преден план са преди всичко качеството и производителността. 

Прилагането на процеса се характеризира с висока степен на автоматизация, реализиране на високи скорости на заваряване, висок коефициент на стопяване, както и с гаранцията за високо качество.

Употребата на технологични газове може да има решаващо въздействие върху икономическата ефективност, производителността и качеството на продуктите. Физичните и химичните свойства разкриват цяла редица от възможности за постигане на икономии и подобрения.

Как функционира МИГ заваряването

При заваряването с метал инертен газ (заваръчен процес 131) на цветни метали – заваръчен процес 131 (DIN EN ISO 4063) – стопяваният допълнителен метал – заваръчната тел – се подава механично от устройство за подаване на тел и се стопява в заваръчната дъга.
Стопеният метал кристализира и се създава надеждно съединение между заготовките.
По време на този процес защитния газ се подава през дюза. Това предотвратява навлизането на кислород и примеси от атмосферата в течната вана и я предпазва от окисляване. 

Чрез подаването на технологични газове мястото на заваряване е защитено от заобикалящата атмосфера.

При електродъговото заваряване на цветни метали, като алуминий, мед или титан, се използват инертни газове като аргон, хелий и смеси от тях. Съдържащите се в защитния газ примеси като кислород (O2), водна пара (H2O), прах и т.н., са нежелателни. 
 

МИГ заваряване на цветни метали – важната роля на защитните газове

При МИГ заваряването съществена роля играят инертните газове като аргон, хелий и смеси от тях. Използваните газове не реагират с основния и добавъчния метал. 
Новите изисквания към свойствата на цветните метали са свързани с повишаване на заваропригодостта им. МИГ процеса изисква чиста повърхност и съответно тънък окисен слой, което гарантира устойчива заваръчна дъга. 

ARCAL™ 31 N – защитен газ за висококачествено електродъгово заваряване на цветни метали

Автомобилна част

При заваряване на алуминий като защитен газ се използва чист аргон. Но и по-рано са били правени опити да се използват газови смеси за компенсиране на недостатъците на чистия газ.
При добавянето на хелий възниква по-високо напрежение на заваръчната дъга, а с това и по-силно въвеждане на топлина в детайла. Азотът, от друга страна, може значително да подобри дълбочината на стопяване. Тези характеристики са постигнати с използването на ARCAL™ 31 N“ като защитен газ.
Съдържанието на добавения азот има същия ефект, както хелия:
●    дълбочината на стопяване се увеличава, 
●    намалява се образуването на пори,
●    устойчивостта на заваръчната дъга се подобрява
●    концентрирано внасяне на топлина 
●    по-ниска склонност към пръскообразуване

Подходящи регулатори за налягане при МИГ заваряване

При МИГ заваряване доставката на защитен газ в бутилки е с начално налягане 200 bar. Използват се регулатори за налягане, като за различните газове има различни присъединителни размери, с цел запазване на нивото на безопасност. 

При МИГ заваряване количеството защитен газ се задава в литри в минута. Диапазонът за настройка е от 0 до 30 литра в минута.
 

Обучения и практически семинари за безопасна работа при процеса на МИГ заваряване

При МИГ заваряване съществуват опасности от пожар поради използване на заваръчни токоизточници, а също така и генериране на шум, дим. При извършването на заваръчни работи хората трябва да се съобразяват с тези опасности. Тези опасности са не само за работещия, но и за хората наоколо. 

Обучените служители са условието за безопасна работа с газове при МИГ заваряване във вашето предприятие. Възползвайте се от нашето богато ноу-хау и от опита на експертите на Air Liquide в областта на техническите газове.
●    Вашите служители трябва да разполагат с необходимите знания за безопасна работа с газове, за да избягват опасни ситуации;
●    Вашите служители трябва да имат доказана квалификацията за работа с газове;
●    Вашите служители трябва да познават най-съществените свойства на различните газове;

Успешното прилагане на МИГ заваряването зависи от доброто познаване на процеса. По-висока икономическа ефективност може да се постигне чрез оптималния избор на защитен газ. За МИГ заваряване обикновено се използват газови смеси на основата на аргон. Добавките от хелий разширяват работния диапазон на процеса.