Автомобилостроене

Алуминият е особено важен материал в секторите на автомобилната промишленост поради намаляването на теглото и увеличаване на корозионната устойчивост. При това отчасти се използват комплексни алуминиеви сплави, които поставят специфични изисквания към процеса на заваряване. Тук от решаващо значение е правилният избор на защитния газ, за да се постигне перфектен и позволяващ възпроизвеждане резултат.

Приложение на МИГ заваряването в промишлеността – добра способност за автоматизация, висок коефициент на стопяване и висока скорост на заваряване

Автомобилни джанти

МИГ (метал инертен газ) заваряването спада към най-известните процеси на заваряване и се използва предимно в промишлеността, особено в автомобилната промишленост. При МИГ заваряването на преден план са преди всичко качеството и производителността. 

Прилагането на процеса се характеризира с висока степен на автоматизация, реализиране на високи скорости на заваряване, висок коефициент на стопяване, както и с гаранцията за високо качество.

Употребата на технологични газове може да има решаващо въздействие върху икономическата ефективност, производителността и качеството на продуктите. Физичните и химичните свойства разкриват цяла редица от възможности за постигане на икономии и подобрения.

Как функционира МИГ заваряването

При заваряването с метал инертен газ (заваръчен процес 131) на цветни материали – заваръчен процес 131 (DIN EN ISO 4063) – стопяваният допълнителен метал – заваръчната тел – се подава механично от устройство за подаване на тел и се стопява в заваръчната дъга.
Стопеният метал кристализира и се създава надеждно съединение между заготовките.
По време на този процес защитния газ се подава през дюза. Това предотвратява навлизането на кислород и примеси от атмосферата в течната вана и я предпазва от окисляване. 

Чрез подаването на технологични газове мястото на заваряване е защитено от заобикалящата атмосфера.
Фигура: Процес на МИГ заваряване (липсва, евент. ще се допълни впоследствие)

При електродъговото заваряване на материали като цветни метали, като алуминий, мед или титан, се използват инертни газове като аргон, хелий и смеси от тях. Съдържащите в технологичния газ примеси като кислород (O2), водна пара (H2O), прах и т.н., са нежелателни. 
 

МИГ заваряване на цветни метали – важната роля на защитните газове

При МИГ заваряването съществена роля играят инертните газове като аргон, хелий и смеси от тях. Използваните газове не реагират с основния и добавъчния метал. 
Новите изисквания към свойствата на цветните метали са свързани с повишаване на заваропригодостта им. МИГ процеса изисква чиста повърхност и съответно тънък окисен слой, което гарантира устойчива заваръчна дъга. 

ARCAL™ 31 N – технологичен газ за висококачествено електродъгово заваряване на цветни метали

Част от автомобилна машина

При заваряването на алуминий като защитен газ се използва чист аргон. Но и по-рано са били правени опити да се използват газови смеси за компенсиране на недостатъците на чистия газ.
При добавянето на хелий възниква по-високо напрежение на заваръчната дъга, а с това и по-силно въвеждане на топлина в детайла. Азотът, от друга страна, може значително да подобри дълбочината на стопяване. Тези технически познания са значително подобрени с ARCAL™ 31 N“
Съдържанието на добавения азот има същия ефект, както хелият:
●    дълбочината на стопяване се увеличава, 
●    порьозността намалява,
●    устойчивостта на заваръчната дъга се подобрява
●    концентрирано внасяне на топлина 
●    по-ниска склонност към пръскообразуване

Подходящи регулатори за налягане при МИГ заваряване

При МИГ заваряването доставката на защитен газ в бутилки е с начално налягане 200 bar или 300 bar. Използват се различни регулатори за налягане, за един и същи газ, с различни присъединителни размери, с цел запазване на нивото на безопасност. 

При МИГ заваряването количеството защитен газ се задава в литри в минута. Диапазонът за настройка е от 0 до 30 литра в минута.
 

Обучения и практически семинари за безопасна работа при процеса на МИГ заваряване

При МИГ заваряването могат да възникнат опасности поради шум, дим, електрически ток и опасност от пожар. При извършването на заваръчни работи хората трябва да се предпазват от тези опасности. Също така може да се стигне и до образуване на искри. Понякога по време на работа отскачат малки парчета шлака. Те могат да бъдат опасни – не само за работещия, но и за хората наоколо. Трябва да се внимава особено за възможни опасности от пожар.

Обучените служители са условието за безопасна работа с газове при МИГ заваряване във Вашето предприятие. Възползвайте се от нашето богато ноу-хау и от опита на експертите на Air Liquide в областта на технологичните газове.
●    Вашите служители трябва да разполагат с необходимите знания за безопасна работа с газове, за да избягват опасни ситуации;
●    Вашите служители трябва да имат доказана квалификацията за работа с газове;
●    Вашите служители трябва да познават най-съществените свойства на различните газове;

Успешното прилагане на процеса на МИГ заваряване зависи от познаването на посочените тук свойства. По-висока икономическа ефективност може да се постигне чрез оптималния избор на газ. За МИГ заваряване обикновено се използва газова смес на основата на аргон. Добавките от хелий разширяват работния диапазон.

Имате ли въпроси? Моля попълнете формуляра за контакт!

Нашите експерти ще ви се обадят в рамките на 24 часа!
Съгласен съм Air Liquide да използва предоставената от мен информация, за да се свърже с мен, да комуникира с мен и да обработи искането ми. Декларацията за защита на данните може да видите тук. Забележка: Можете да възразите срещу това използване от страна на Air Liquide по всяко време.