Нисколегирани стомани
Използване на заваръчен робот в процеса на MAG заваряване

Развитието на защитните газове започва с използване на въглероден диоксид CO2. Създават се газови смеси с основа аргон и се използват предимно за заваряване с метал активен газ. Това изтласква заваряването с въглероден диоксид CO2 все по-назад.

Заваряването с метал активен газ е подходящо за множество различни детайли. По този начин се заваряват нелегирани и нисколегирани стомани и благодарение на своята способност за автоматизация, реализирането на процеса с високи скорости на заваряване, свеждането до минимум на допълнителната обработка и минималната деформация. Това осигурява висока степен на икономичност и неограничена употреба. 

Употребата на защитни газове може да повлияе значително върху икономичността, производителността и качеството на продукта. Физичните и химичните свойства на газовете, разкриват цяла поредица от възможности за икономии и подобрения. 
 

Как функционира заваряването с метал активен газ

Bild

При зваряването с метал активен газ – съгласно DIN EN ISO 4063, заваряване с метал активен газ с плътен електрод, заваръчен процес 135 – стопяващият се допълнителен метал, по принцип заваръчна тел, се подава механизирано от телоподаващо устройство и се стопява в заваръчната дъга. Дъгата се запалва в момента, в който върха на електродния тел докосне детайла (с късо съединение). Стопяващият се допълнителен метал се използва като допълнителен. За да се предпази заваръчната дъга от околната атмосфера, през газовата дюза се изпуска защитен газ. Той изтласква кислорода при заваряването и така намалява окисляването на заваръчната дъга и на заваръчната вана.

Употреба на защитни газове за електродъгово заваряване на нелегирани и нисколегирани стомани (напр. на конструкционни стомани)

При заваряването с метал активен газ (заваръчен процес 135) на стомана (конструкционна стомана) се използват защитни газове на основата на аргон и хелий с добавка на активен газ, въглероден диоксид. Различните защитни газове освен върху защитата на заваръчната вана от атмосферата, оказват влияние върху капкопренасянето, устойчивостта на заваръчната дъга, дълбочината на стопяване и окисляването на заваръчния шев. Освен това те оказват влияние и върху образуването на дим и вредни вещества.

Заваряване с метал активен газ без окисляване: намаленото съдържание на активен газ в защитния газ намалява окислителния потенциал при заваряване на високолегирани стомани с много добри характеристики на заваръчния шев

Заваръчен шев при МАГ заваряване

С ARCAL 14 или ARCAL 121 можете да зададете оптимално технологичните параметри, както и да повишите коефициента на стопяване, да подобрите характеристиките на дълбочината на стопяване и да намалите пръскообразуването, респ. да ги адаптирате към производствените условия.

При много приложения липсата на пръскообразуване при заварените продукти е решаващият критерий – например при детайли за охлаждащи инсталации, компоненти на двигатели или смукателни тръби на турбокомпресори и помпи. С TERAL 24-7 Air Liquide разработи защитен газ, който се характеризира най-вече с липса на пръскообразуване: С TERAL 24-7 може да се постигне значително по-малко пръскообразуване при заваряване, стабилен преход на метала и значително намалена склонност на електрода към залепване в сравнение с конвенционалния защитен газ за заваряване. TERAL 24-7 предпазва преди всичко заваръчната вана. Само това може да намали времето на престой при заваръчния процес с повече от 60%. 

Защитни газове за намаляване на образуването на дим и вредни вещества при процеса на заваряване с метал активен газ на въглеродна стомана

Аir Liquide-заваряване с активен газ

Газовете се образуват главно като продукти от реакцията на използваните и наличните газове и газови смеси. Веществата с форма на частици се образуват предимно от допълнителния материал и от използваните покрития. Определянето на емисиите при заваряване се свързва с количеството дим образувано за определен период от време. Зависи от различни фактори на въздействие в зависимост от процеса.

При заваряването с метал активен газ на нелегирани и нисколегирани стомани емисиите на дим от заваряването се увеличават с нарастване на тока, а след това спадат отново след достигането на даден максимум. Увеличаващото се съдържание на аргон и хелий в защитния газ при това предизвиква намаляване на емисиите на дим от заваряване.

При заваряването на стомана с високо съдържание на въглероден диоксид освен дим се образува и въглероден оксид в потенциално опасни концентрации, както и озон в малки стойности. С ARCAL Chrome Air Liquide разработи защитен газ, който абсорбира малко количество въглероден диоксид и съдържанието на въглероден оксид. Благодарение на това се образува малко количество вредни вещества.

Преглед на подходящите газове за заваряване със защитен газ

Гамата от защитни газове ARCAL ще Ви помогне да повишите качеството на заваръчните съединения и производителността на заваръчния процес, както и да осигурите оптимални условия на работното място. Качествените газове ARCAL се предлагат също и в системи от бутилки EXELTOP с вграден регулатор за налягане.

Подходящи регулатори за налягане за заваряване с метал активен газ на високолегирани стомани

При заваряването с метал активен газ на високолегирани стомани се използват газове в бутилки с различно начално налягане 200 bar или 300 bar. Необходимо е да се използват регулатори за налягане, различаващи се с присъединителните си размери към бутилката за 200 bar и 300 bar. 

При заваряването с метал активен газ на високолегирани стомани необходимото количество защитен газ се определя в литри за минута. При това диапазонът за настройка е от 0 до 30 литра за минута.

Обучения и практически семинари за работа без злополуки и безопасна работа при процеса на заваряване с метал активен газ

При заваряване с метал активен газ могат да възникнат опасности свързани със силен шум, дим, електрически ток и пожар. Хората трябва да бъдат защитени от тези източници на опасности. Може да се стигне също и до поява на пръскообразуване или дори до изскачане на по-малки парчета шлака. Те могат да бъдат опасни – не само за работещия, но и за хората наоколо. Особено трябва да се следи за възможни опасности от пожар.

  • Обучените служители са предпоставка за безопасна работа с газове при заваряването с метал активен газ във Вашето предприятие – и се предписват по закон. Възползвайте се от богатото ноу-хау и опита на експертите на Air Liquide с технологични газове.
  • Вашите служители трябва да имат нужните знания за безопасна работа с газове, за да избягват опасни ситуации
  • Удостоверена квалификация на Вашите служители за работа с газове
  • Вашите служители трябва да познават най-съществените свойства на различните газове
  • Практически обучения, които удовлетворяват изискванията на Закона за безопасност на труда и на Наредбата за безопасност на работното оборудване

Успешното приложение на заваряването с метал активен газ зависи от познаването на представените тук свойства. По-висока икономичност може да се постигне чрез оптималния избор на газ. По принцип за заваряването с метал активен газ се използва газова смес на основата на аргон. Допълнителните съставки на газовата смес са малки части въглероден диоксид. Многообразието и универсалността на споменатите защитни газове ARCAL доведоха до тяхната доминираща употреба. Добавките на хелий разширяват областите на приложение.